Giới thiệu

SỰ HÌNH THÀNH TỔ CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC

       Ngày 2/10/1996 một tổ chức xã hội ra đời, với tên gọi là Hội khuyến khích và phát triển giáo dục, gọi tắt là Hội khuyến học Việt Nam. Hội khuyến học hoạt động với tôn chỉ mục đích là: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

      Ngày 6/8/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1271/QĐ –TTg lấy ngày 2/10 hàng năm là ngày Khuyến học Việt Nam. Quyết định đã đề cao đạo lý khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc là một chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của của Đảng, Nhà nước ta về chấn hưng và đổi mới sự nghiệp giáo dục, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập. Đây là một chủ trương phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thời đại thông qua cuộc vận động toàn dân dân học tập, toàn dân tham gia phát triển giáo dục, để thực hiện quan điểm xã hội hóa giáo dục là một phương pháp tập hợp toàn dân thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, có chỗ đứng trong thế giới hiện đại, bình đẳng với các quốc gia , có đủ năng lực hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa ngày một gia tăng.

      Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, ngày 12/12/1997, sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình số 154/Ttr – KHTC đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho phép thành lập Hội Khuyến học tỉnh . Sau khi nghe sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ngày 4/5/1998 Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 32 -TB/TU cho chủ trương thành lập Hội khuyến học tỉnh. Thông báo nêu rõ: “Hội Khuyến học tỉnh là một tổ chức xã hội, bao gồm mọi thành viên có tâm huyết, trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người. Trụ sở đặt tại sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ tham gia công tác với Hội. Hội Khuyến học hoạt động tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội. Phấn đấu vì một nền giáo dục Việt Nam tiên tiến.

      Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 28/5/1998 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 979/1998/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội khuyến học tỉnh. Mời Nhà giáo nhân dân Giáo sư Nguyễn Lân - Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam làm Chủ tịch danh dự Hội. Ông Phạm Đình Phú- Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tich Hội. Thành lập Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 phó chủ tịch: Ông Nguyễn Khắc Hào Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (làm phó chủ tịch Thường trực), Ông Vũ Duy Thủy Phó Chủ tich UBMTTQ Việt Nam tỉnh và ông Đặng Minh Ngọc Bí thư tỉnh đoàn. 12 ủy viên đại diện cho các tổ chức, đoàn thể, cơ quan tỉnh như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo , Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng Giáo dục các huyện, thị xã.

Liên kết Website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 9
Năm 2020 : 540